How I Learned to Code in 4 Months & Got a Job! (No CS Degree, No Bootcamp)

நீங்கள் தற்பொழுது உலகின் முதன்மை வலைதளமான தமிழ்ஷோ உடன் இணைந்து உள்ளீர்கள்.நீங்கள் இங்கு உங்களுக்கு பிடித்தமான வீடியோக்களை காண நாங்கள் உத்திராவாதம் .நீங்கள் செய்யவேண்டிய வேலை ஒன்றே ஒன்று தான்.இந்த பக்கத்தில் சுமார் 30-45 நொடிகள் வரை காத்திருக்க வேண்டி வரும்.காரணம் ஒரே நேரத்தில் அதிகப்படியான நமது பயனர்கள் நமது வலைத்தளத்துக்குள் செல்லும் பொழுது நமது வலைத்தளம் சரியாக இயங்க முடியாது.நீங்கள் மெதுவான வேகத்தில் நமது வலைத்தளம் திறப்பதை நீங்கள் முன்பே பார்த்து இருப்பீர்கள்

ஆகவே நாங்கள் இந்த மாதிரி பக்கங்களை நீங்கள் பார்வையிடும் போதும் , ஒரு 30-45 நொடிகள் காத்திருந்து செல்லும் போதும் ஒரே நேரத்தில் பயனர்கள் உள் நுழைவது தடுக்க படுகிறது.நமது வலைத்தளமும் சரியா இயங்க வழிவகை செய்யும்.ஆகவே நீங்கள் முழு ஒத்துழைப்பு தந்து எங்களது சேவையை பயன்படுத்திக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்

ஒரு 30-45 நொடிகள் காத்திருப்புக்கு பின்பு , உங்களுக்கு தேவையான இடத்திற்கு செல்லும் லிங்க் அதுவாகவே உருவாகும். அதன் பிறகு அதை கிளிக் செய்து செல்லவும்

உங்களுக்கு சந்தேங்கங்கள் அல்லது பிரச்சினைகள் அல்லது சிரமங்கள் ஏதுவாக இருப்பின் எங்களை உடனடியாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்

தொடர்புக்கு :

contact@tamilwap.in

I abandoned college, buried in debt, toiled 60 hours weekly at a job I loathed, feeling utterly trapped. Here unfolds the tale of how, within a mere four months, I mastered coding and secured employment—sans a computer science degree or bootcamp.

I’ll detail precisely what I learned, how I landed the job, and the remuneration. Let’s dive in. Pre-tech, I drifted through dead-end sales gigs post dropping out of community college, devoid of tangible skills.

The prospect of perennially job-hopping dismayed me. I craved a career with long-term prospects. My comprehension of coding was vague, but the tech realm promised abundant growth opportunities.

Note: My intent isn’t to disparage sales; it’s a valuable skill. I simply sought a change. Crafting something from scratch, from zero to one, felt akin to wielding a superpower.

On day one, I googled “how to code” and stumbled upon FreeCodeCamp, delving into web development. Swiftly, I grasped HTML, CSS, and delved into JavaScript, my inaugural programming language.

Numerous coding languages beckoned, but I opted for JavaScript for its applicability in web app development. Major players like Uber and Airbnb employ it, bolstering its market demand. Via FreeCodeCamp, I grasped coding fundamentals: variables, loops, objects, and functions.

Yet, despite tutorials, I felt inept—incapable of crafting a basic website. I realized I’d learned to code, not to program—to employ code practically. Nonetheless, I relished the journey, reveling in problem-solving. This path felt sustainable.

Rashly, I quit my job and relocated to Korea to trim expenses, dedicating myself to full-time learning. The endeavor proved more arduous than anticipated; I’d never tackled such complex material. My study pace befuddled me.

Cue “how to learn” Google search, leading me to Barbara Oakley’s “Learning How to Learn” course—a game-changer. Learning in spaced intervals via Pomodoro technique and creating a dedicated study space transformed my approach. I joined a coworking space to enhance focus.

Armed with newfound insights, I resumed studying. A typical day unfolded: 8 a.m., rise; 8:30, commute to coworking space; 9 a.m., arrive; 9:15, coffee, journal, curriculum review; 9:30-12:30, Pomodoro study sessions; 12:30-1:30, lunch and break; resume studying until 6:30; gym (thrice weekly) 6:30-7:30; 8:30-9:00, dinner and assist grandma. This routine persisted six days weekly.

FreeCodeCamp’s frontend projects posed a challenge. Accustomed to theory, I felt stumped. Discovering a YouTuber named Steven, who streamed project builds, proved pivotal. Emulating his process, I tackled subsequent projects independently. WatchAndCode.com also proved invaluable.

By modeling others, concepts solidified, transcending mere mathematical problem-solving. Within a month, I earned FreeCodeCamp’s frontend developer certificate. Yet, I’d never ventured into full-stack development.

Full-stack entails frontend (user interface), backend (database), and server. Feeling inadequate, I embarked on my first full-stack project—a Pinterest clone—with Steven’s guidance. We met thrice weekly, implementing project management tools like Jira and version control via GitHub. Steve simulated a workplace environment, refining my skills rigorously.

Supplementing with Udemy courses on React and Node, I mastered database design, API development, authentication, and cloud deployment. Building this project marked a significant milestone—I felt like a bona fide programmer.

Reality dawned: despite newfound skills, I remained financially strained. I hadn’t earned a penny in months. It was time to test my acquired knowledge. Defining my ideal job—remote, in a small to medium-sized company—I scoured job boards. Instead of blindly applying, I reached out directly to hiring managers, detailing my journey and offering to work for free. This proactive approach yielded responses, interviews, and ultimately, job offers.

Though initially offering free labor, my skills impressed employers. I secured a full-time remote position, earning $50,000 annually, later increasing to $65,000 post-probation. Alongside tangible benefits like healthcare, remote work proved the ultimate perk.

This journey underscores two core tenets of coding: problem-solving and perseverance. Credentials pale in comparison to practical skills. My decade-long tech career attests to this truth. Subscribe for more insights, and explore how these principles extend beyond coding into other realms. Thank you.

Button Example

Get Your Link Here…